... met behulp van ICT...ICT-in-je-les!

Speciale Leesbegeleiding
Een orthodidactisch programma bij het technisch lezen in het basisonderwijs

Deze teksten kunnen worden voorgelezen (voor dyslectische leerlingen)
door de computer m.b.v. het gratis programma "
deskbot" (kwalitatief beperkt)
of het betalend programma WordSprint (kwalitatief zeer goed)

TOP

Leesbladen

 1. Leesblad 1: Instapblad met mkm-woorden (AVI-2)
 2. Leesblad 2: Extra instapblad met mkm-woorden (AVI-2)
 3. Leesblad 3: Eénlettergrepige woorden met 2 of meer opeenvolgende medeklinkers (AVI-3)
 4. Leesblad 4: Herhalingsblad bij leesblad 1-3 (AVI-3)
 5. Leesblad 5: Tweelettergrepige woorden, samengesteld uit twee zelfstandige naamwoorden (AVI-3)
 6. Leesblad 6: Tweelettergrepige, klankzuivere woorden (AVI-3)
 7. Leesblad 7: Tweelettergrepige woorden met een middencluster
  van twee of meer medeklinkers (AVI-3)
 8. Leesblad 8: Tweelettergrepige woorden met een onbeklemtoonde tweede lettergreep (AVI-3)
 9. Leesblad 9: Tweelettergrepige woorden waarvan de tweede lettergreep een onbeklemtoond achtervoegsel is (AVI-3)
 10. Leesblad 10: Herhalingsblad bij leesbladen 1 tot en met 9 (AVI-3)
 11. Leesblad 11: Tweelettergrepige woorden met een dubbele medeklinker in het midden (AVI-3)
 12. Leesblad 12: Tweelettergrepige woorden met een open eerste lettergreep (AVI-3)
 13. Leesblad 13: Herhalingsblad bij AVI-niveau 3
 14. Leesblad 14:Tweelettergrepige woorden met de meervoudsuitgang -s (AVI-4)
 15. Leesblad 15:Tweelettergrepige woorden die bestaan uit een bijvoeglijk naamwoord met onbeklemtoond achtervoegsel en tweelettergrepige woorden die een rangorde aangeven (AVI-4)
 16. Leesblad 16: Tweelettergrepige woorden met een begincluster van twee, drie of vier medeklinkers (AVI-4)
 17. Leesblad 17: Tweelettergrepige woorden met een open eerste Iettergreep, die geen zelfstandige naamwoorden zijn (AVI-4)
 18. Leesblad 18: Herhalingsblad bij leesblad 1-17 (AVI-4)
 19. Leesblad 19: Tweelettergrepige woorden die beginnen met een onbeklemtoond voorvoegsel (AVI-4)
 20. Leesblad 20: Tweelettergrepige woorden eindigend op -Iijk (AVI-4)
 21. Leesblad 21: Tweelettergrepige woorden eindigend op -ig (AVI-4 )
 22. Leesblad 22: Woorden voorafgegaan door 's (AVI-4)
 23. Leesblad 23: Drielettergrepige, klankzuivere woorden en drielettergrepige, soms niet-klankzuivere, samengestelde woorden (AVI-4)
 24. Leesblad 24: drielettergrepige woorden eindigend op -tje of -etje (AVI-4)
 25. Leesblad 25: Herhalingsblad AVI-4
 26. Leesblad 26: Woorden met daarin een -i- die als -ie- wordt uitgesproken (AVI-5)
 27. Leesblad 27: Woorden met -tie, uitgesproken als -sie (AVI-5)
 28. Leesblad 28: Woorden met -ti, uitgesproken als -sie (AVI-5)
 29. Leesblad 29: Samentrekkingen (AVI-5)
 30. Leesblad 30: Woorden met een c die wordt uitgsproken als -s- (AVI-5)

Leesbegeleidingstechnieken

 1. Gebruik van leesbladen (korte strip) die de techniek van het lezen uitleggen
 2. Driemaal lezen: het kind leest een tekst, de begeleider onderstreept ondertussen de vergeten/verkeerd gelezen woorden op een extra kopie die je nadien aan het kind laat zien en laat lezen. Tot slot weer de blanco kopie.
 3. Herhalen (in z'n geheel) van een zin waarin een fout werd gelezen.
 4. Een tekst herhaald laten lezen met tijdnotatie en bespreking (zelfevaluatie...)
 5. Duolezen: synchroon (zacht) met het kind meelezen (soufleur...) en iets luider de woorden die het niet kan lezen.
 6. Inhoudelijke benadering (activeren van de context op voorhand) van de tekst.
 7. Ook eens "gewone" teksten tussendoor nemen om te lezen.
 8. Voorbereiden per zin (even de zin laten bekijken - stil lezen met de ogen).
 9. Ontspannend lezen: zomaar lekker lezen...
 10. Nauwkeurigheid vergroten: door extra langzaam te lezen / het lezen opnemen en achteraf laten beluisteren / korte stopmomenten in de tekst en aansporen tot nauwkeurigheid / geen teksten (omwille van het contextraden!) maar woordenrijtjes laten lezen / woord per woord lezen in plaats van zinnen / een kaart met een 'leesvenster' gebruiken...
 11. Tempoverhoging: flitswoorden maken van de probleemwoorden / lezen van rijmpjes in 'kadans' / begeleider schuift met een kijkvenstertje over de zin, de leerling moet volgen / zinsstroken door een venstertje trekken bij het lezen...
 12. Tempoverlaging: voordoen van een normaal leestempo / samen lezen in 'hetzelfde' tempo / lezen met de cronometer, een tweede keer moet het langer duren / aandacht voor 'overdreven' pauzes bij de interpunctie (iets langer wachten aan het einde van de zin)...
 13. Leesbegrip bevorderen:
  a) een prent tonen/ bespreken van de inhoud
  b) lezen van tekst met prentjes die de inhoud illustreren (strips?)
  c) achteraf vraagjes stellen over de inhoud
 14. Woordenschat vergroten: woorden waarvan de inhoud niet gekend is belemmeren de context.
 15. Navertellen: indeling inleiding-kern-slot hanteren bij het navertellen
 16. Luistermethode: fouten laten ontdekken in een voorgelezen tekst.
 17. Verminderen van het dubbel lezen van woorden: door voorbereiden of lezen met een leesvenstertje of voorlezen met nalezen door de leerling (na-apen)...
 18. Zinnen kleuren in zinsdeelstukken en laten lezen met zinsdeel
 19. Zelfstandige werkvormen: kind laten oefenen (thuis?) zonder begeleiding
 20. Leestekens: betekenis uitleggen, markeren met kleuren.
 21. Melodisch lezen: monotoon lezen en melodisch lezen demonstreren.
 22. Aanpakgedrag: leerlingen de juiste aanpak van moeilijke woorden eigen maken
 23. Woordenrijen: hierbij is een hogere concentratie vereist!
 24. Stil lezen: varianten van fluisterend tot stil (enkel de lippen bewegen) lezen
 25. Motivatie: succeservaring werkt zeer motiverend - geduld en begrip staan tegenover ...
 26. Vinden van de volgende regel: kaartje laten gebruiken (enkel naar beneden schuiven, niet van links naar rechts!)
 27. Begeleid voorstellen: in gedachten er een filmpje van maken (voorstellingsvermogen vergroten) of kleine dingen die in het verhaal voorkomen laten tekenen
MALMBERG
Luc Koning
TOP